تنوع استفاده از آلاباستر در طراحي داخلي و ساختمان

به نام خدا

این عکس ها تنها بيانگر نحوه و تنوع استفاده از آلاباستر در طراحي داخلي و ساختمان است.

بديهي است رنگ،طرح و بافت آلاباستر فارس تا حدودي با اين سنگها متفاوت است.

1-آلاباستر در نماي ساختمان:

آلاباستر در نماي ساختمان و تفاوت جلوه در روز و شب